0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)
قبسات ۲
قبسات ۲
قبسات ۳
قبسات ۳

۱- بررسی و نقد کتاب The Reality of Time and the Existence of God

نوشته D. Brian

نشریه قبسات (فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

سال سوم

شماره ۲و۳

سال ۱۳۷۷