0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۵۳- بررسی و ارزیابی دیدگاه پلانتینگا درباره داروینیسم پژوهش‌های علم و دین

مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1392، به همراه خانم فاطمه احمدی.