0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۵۳- طبی‌سازی به مثابة تكنولوژی

تبیین و نقد با توجه به آرای هایدگر، برگمان، و فینبرگ در باب فلسفة تكنولوژی، فلسفه علم، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1392، صص99-118. به همراه آقایان علیرضا منجمی و مهدی معین زاده