0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۵۲- امكان‌پذیری وجود خدا در برهان‌های وجودی مدرن

جستارهای فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین، شماره 4 سال دوم، زمستان 1392، به همراه خانم سمیه فریدونی.